AMAÇ


Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin
Amacı ve Çalışma Alanı

Türkiye’nin yol güvenliği alanında başlıca sorunlarından olan
• ulaşımda çeşitleri arasında dengesizlik,
• şehir içi yollardaki ve karayollarındaki trafik düzensizliği ve karmaşası,
• trafik kazaları ile olumsuz sonuçları herkesin bildiği ve her vesile ile gündeme gelen gerçeklerdir,

Motorlu araçlar sağladıkları yararlar yanında zararlar da getirmiştir. Zararları en aza indirmek bütün ülkelerin başlıca uğraşlarından birisidir. Ne var ki Türkiye’de bu zarar diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu sebeple de verilmesi gereken önem ve harcanması gereken çaba ayni şekilde büyük olmak zorundadır.

Çağımızda insan, ana kucağında sokağa çıktığı bebeklik halinden ölünceye kadar yaya ve araç trafiğinin içinde yaşamaya mecbur kalmaktadır. Yaşam boyunca böylesine yaygın bir durum hiçbir alanda yoktur. Ulaştırma ve trafik sorunlarının çözümü ve trafik kazalarının önlenmesi sadece kurallara ve görevlilere yüklenilmekle bir yere varılamamaktadır. Toplum yaşamında özellikle bu alanda herkesin; resmi ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, ailenin ve bireyin sorumluluk duyması ve belli boyutlarda görev alması şarttır.

Derneğin amacı,
Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, önlemler almak, toplumda ve bireyde güvenli sürüş ve trafik bilincini oluşturmak ve geliştirmek suretiyle kent içi ve kent dışı karayollarında trafik kazalarını önlemek, trafik kazalarının neden olduğu ölümleri ve yaralanmaları azaltmak, toplumun trafik kültürünü geliştirmektir.

Dernek bu amaca ulaşmak için

a) Trafik ve yol güvenliği konularında, doğrudan doğruya bağımsız olarak veya
diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı projeler
geliştirir ve uygular.

b) Trafik ve yol güvenliği projeleri konusunda araştırmalar yapar, veriler toplar ve
önerilerde bulunur.

c) Trafik ve yol güvenliği konusunda ve alanında yurt içinde ve yurt dışında bilimsel,
eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar ve
benzeri nitelikte toplantılar, etkinliklerler düzenler, düzenlenenlere katılır.

d) Sürücüler için eğitim konferansları verir, kurslar açar ve çalıştırır.

e) İlköğretim okullarında, orta öğretim okullarında ve üniversitelerde eğitim ve bilinçlendirme konferansları, panelleri ve sempozyumları düzenler, düzenlenenlere katılır.

f) Ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur,
birlikte projeler yapar.

g) Her türlü yayın organı ve vasıtalarından yararlanarak sürücü, yolcu ve yayaları
bilgilendirir, uyarır.

h) Kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda veya kamu kuruluşlarına başvurarak
çalışmalar yapar, raporlar hazırlar.

i) Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği yetki ile ilgili kamu ve yerel kuruluşlarda
görev yapar.

j) Gerek duyulduğunda diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve
kuruluşları ile ortak projeler yürütür.

k) Toplumu ve üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri
kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, internet WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur,
her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel
yayın yapar.

Derneğin çalışmaları üç ana guruptadır.

1. İdari ve Bilimsel Çalışmalar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Dernek “Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu” doğal üyesidir. İllerde “İl Trafik Komisyonu” üyesidir. İstendiğinde veya gerek duyduğunda ilgili resmi kuruluşlara bilgi ve görüş sunar, rapor hazırlar. Bunun için akademik kuruluşlarla ve konusuna göre ilgili kurumlarla doğrudan ilişki kurar ve birlikte çalışma yapar.

2. Toplumda Farkındalık Yaratma ve Toplumu Bilinçlendirme Çalışmaları. Bireyleri ve toplumu trafik düzeni ve trafik kazaları konularında eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile basılı malzeme üretir, toplantılar (konferans, panel, sempozyum) düzenler veya düzenlenen toplantılara katılır, bildiri sunar, yol güvenliği ve trafik kazaları ile ilgili resim ve yazı yarışmaları düzenler, özel sektörden sponsorlar davet ederek veya diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak yol güvenliği alanında kampanyalar organize eder, organize edilen diğer kampanyalara katılır, yazılı ve görsel medya ile birlikte çalışarak trafik program ve uyarıları yapar, anket ve araştırmalar hazırlar ve uygular.
Bunları gerçekleştirirken dört ana hedef kitleyi göz önünde bulundurur ve çalışmalarının içeriğini bu ana guruplara göre düzenler.
a) İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri (gelecek kuşak)
b) Üniversite öğrencileri (gençler)
c) Sürücüler, yolcular, yayalar (yetişkinler)
d) Görevliler / Yetkililer

3. Uluslararası Çalışmalar. Türkiye’yi temsilen üyesi
bulunduğu La Prevention Routiere Internationale ve Global Alliance of NGOs for Road Safety kurumlarıyla ve bu kurumlara üye olan diğer ülke temsilcisi kuruluşlarla ve ayrıca yol güvenliği konusunda çalışan diğer kurumlarla bilgi alış verişinde bulunur, düzenlenen kongre ve konferanslara katılır, bildiri sunar, uluslararası nitelikteki kampanyalarda görev alır.